Warunki świadczenia usług

Strona jest obsługiwana przez iBeAuthentic, LLC w imieniu firmy LOMA, która jest własnością
i jest zarządzana przez Innovative Salon Products, Inc. („LOMA”).

WARUNKI UŻYTKOWANIA
Dostęp i korzystanie ze strony LOMA - niniejszej strony - podlega następującym warunkom, które akceptujesz bez żadnych ograniczeń i wyjątków, poprzez dostęp do tej strony i jej przeglądanie.

OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Chociaż firma LOMA dokłada wszelkich starań, aby wszystkie treści umieszczane na niniejszej stronie były prawidłowe, materiały są oferowane „w stanie takim, w jakim są” bez deklaracji lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (wyraźnych lub dorozumianych), w tym bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Firma LOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, nieścisłości lub pominięcia na tej stronie. Firma LOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wymierne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio z tej strony lub za wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne mienie, w związku
z dostępem do, wykorzystaniem, pobieraniem lub przeglądaniem tej strony. Wszelka taka odpowiedzialność jest wyłączona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Informacje zawarte na tej stronie mogą ulec modyfikacji i mogą zostać zmienione lub wycofane
w dowolnym momencie bez powiadomienia. Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI
Wszystkie informacje gromadzone przez firmę LOMA są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa i odpowiednimi przepisami Stanów Zjednoczonych, a także
z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie (EU) 2016/679). Szczegółowe informacje na temat przestrzeganych przez nas zasad ochrony danych znajdują się w naszej Polityce prywatności. Dane osobowe i finansowe zebrane na tej stronie są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia i dostarczenia Twojego zamówienia. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony(-na) o „wyrażenie zgody” na otrzymywanie informacji od LOMA i ewentualnie innych organizacji i firm związanych z lub istotnych dla LOMA. Szczegóły finansowe i płatnicze, takie jak numery kart kredytowych/debetowych, nie są przechowywane
w naszej bazie danych po dokonaniu płatności. Wszystkie informacje podane w naszym formularzu informacji zwrotnej zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania lub sugestie.
Uwaga: zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób nieodpowiednich jest zabronione.PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie są objęte prawami autorskimi © 2018 LOMA, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Możesz przeczytać, przejrzeć, wydrukować i pobrać jedną kopię materiałów wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.
Nie możesz kopiować, dystrybuować, sprzedawać, publikować, wyświetlać, przekazywać, reprodukować ani dekompilować żadnej części materiału żadnymi środkami (elektronicznymi lub nie) ani w żadnym celu włączać go do jakichkolwiek dzieł pochodnych.

ZNAKI TOWAROWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Znaki towarowe, znaki usługowe i loga widoczne na tej stronie należą do firmy LOMA. Żadne informacje znajdujące się na tej stronie nie powinny być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego lub logo wyświetlanego na tej stronie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy LOMA.
Wszelkie nieautoryzowane użycie wzornictwa, znaków lub innej własności intelektualnej należącej do firmy LOMA lub osób trzecich jest surowo zabronione i będzie ścigane w najszerszym zakresie prawa.

INFORMACJE OGÓLNE
Firma LOMA nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zamieszczone na stronie są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Osoby, które decydują się uzyskać dostęp do tej strony z innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas w zakresie i tylko w miejscach,
w których takie postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie
ono wyłączone, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
Niniejsze warunki i wszystkie materiały na tej stronie podlegają prawu stanu Waszyngton,
a wszystkie sprawy z nimi związane będą rozstrzygane przez sądy stanu Waszyngton.